inversionesalma

Ansvarlig for databehandling Identitet:


Identity: Ecopacha Estrada
Reg nr. 922 198 802
Kontakt: Solange Estrada
Tlf: +47 47172299
Email: info@inversionesalma.com

Domene: www.inversionesalma.com

GODKJENNING AV VILKÅRENE FOR BRUK

Bruken av denne nettsiden tilskriver navigatoren, enten den er fysisk eller juridisk person, tilstanden til BRUKER, som innebærer overholdelse av vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. For alle formål vil vilkårene og betingelsene bli vurdert i versjonen som ble publisert på tidspunktet for tilgang. BRUKER anbefales å lese vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor nøye før de tar i bruk tjenestene som tilbys. På samme måte kan tilgang til visse tjenester gjennom denne nettsiden være underlagt visse spesifikke betingelser som, avhengig av tilfellet, erstatter, kompletterer og/eller endrer disse generelle betingelsene. Derfor, før brukeren får tilgang til og/eller bruker tjenestene våre, må BRUKER også lese de tilsvarende spesielle betingelsene nøye. Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, må du avstå fra å få tilgang til og bruke tjenestene på denne nettsiden. Disse bruksvilkårene regulerer den generelle bruken av Internett av BRUKER som har muligheten til å se og skrive ut dem. Eieren av nettstedet forbeholder seg retten til å endre eller slette når som helst og uten forvarsel innholdet, tjenestene og informasjonen som finnes på denne nettsiden, samt å begrense eller kansellere vilkårene og betingelsene som gjelder for nettstedet.

INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOM

Innholdet på denne nettsiden er beskyttet av lovene om intellektuell og industriell eiendom. Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til dets programmering, redigering, kompilering og andre elementer som er nødvendige for driften, designene, logoene, teksten og/eller grafikken er eiendommen til personen som er ansvarlig for nettet eller, der det er relevant, det har en lisens eller uttrykkelig autorisasjon fra forfatterne. Uavhengig av formålet de var ment for, krever fullstendig eller delvis reproduksjon, bruk, utnyttelse, distribusjon og kommersialisering, i alle fall skriftlig forhåndsgodkjenning fra Nettstedseieren. Krenkelse av noen av de nevnte rettighetene kan utgjøre et brudd på disse bestemmelsene, så vel som en forbrytelse som er straffbar i henhold til artikkel 270 og følgende i straffeloven. Designene, logoene, teksten og/eller grafikken utenfor personen som er ansvarlig for nettet og som kan vises på nettstedet, tilhører deres respektive eiere, som selv er ansvarlige for enhver mulig kontrovers som kan oppstå angående dem. I alle fall er det uttrykkelig og forhåndsgodkjenning fra dem. Krav som kan fremsettes av BRUKERE i forhold til mulige brudd på immaterielle eller industrielle rettigheter på noe av innholdet på denne nettsiden skal adresseres til e-posten info@inversionesalma.com

TILGANG TIL NETTET

Vår nettside kan besøkes av enhver BRUKER fritt og gratis. Personopplysningene du gir oss vil alltid bli behandlet i samsvar med gjeldende regelverk.

RIKTIG BRUK AV NETTSIDEN

BRUKER forplikter seg til å bruke nettet, innholdet og tjenestene i samsvar med loven, med god skikk og offentlig orden. BRUKER samtykker og samtykker i: Ikke å bruke nettet eller tjenestene som tilbys gjennom det til formål eller effekter som er ulovlige eller i strid med innholdet i denne juridiske merknaden som skader tredjeparters interesser eller rettigheter, eller som på noen måte kan skade, deaktivere eller forringe nettet eller dets tjenester eller forhindre en tilfredsstillende bruk av nettet av andre brukere. Ikke å ødelegge, endre, deaktivere eller på noen annen måte skade data, programmer eller elektroniske dokumenter og andre som finnes på nettet. Ikke å introdusere programmer, virus, makroinstruksjoner, appleter eller noen annen logisk enhet eller sekvens av tegn som forårsaker eller kan forårsake noen form for endring i datasystemene til personen som er ansvarlig for Internett eller tredjeparter. For ikke å misbruke informasjon, meldinger, grafikk, tegninger, lyd- og/eller bildefiler, fotografier, opptak, programvare og generelt noe materiale som er tilgjengelig via nettet eller tjenestene det tilbyr. Ikke introduser diskriminerende handlinger, holdninger eller ideer basert på kjønn, rase, religion, tro, alder eller tilstand. På samme måte forbeholder den ansvarlige for nettet seg retten til å nekte eller trekke tilbake tilgang til Internett og/eller tjenester når som helst og uten forvarsel til de BRUKERE som bryter disse generelle betingelsene

ANSVARSREGIME

Den ansvarlige for nettstedet vil ikke være ansvarlig, direkte eller indirekte, for: Kvaliteten på tjenesten, tilgangshastigheten, riktig funksjon eller tilgjengeligheten eller kontinuiteten i driften av nettet. At det er avbrudd i tjenesten, forsinkelser, feil, funksjonsfeil på samme og generelt andre ulemper som har sin opprinnelse i årsaker som er utenfor eieren av nettets kontroll. En uredelig eller skyldig handling fra BRUKER og/eller oppstått av force majeure. I alle fall, uansett årsak. Direkte eller indirekte skader, følgeskader og/eller tap av fortjeneste. Innholdet og meningene til tredjeparter eller informasjonen på tredjeparts nettsider som kan nås av lenker eller nettstedsøkemotorer. Skader som kan være forårsaket av BRUKERENS utstyr av mulige datavirus som oppstår som et resultat av å surfe på nettstedet eller annen skade som følge av slik surfing. Manglende overholdelse av loven, moral og allment akseptert god skikk eller offentlig orden som følge av overføring, spredning, lagring, tilgjengeliggjøring, mottak, innhenting eller tilgang til innholdet. Skadene og defektene ved alle typer innhold som overføres, spres, lagres eller gjøres tilgjengelig, mangelen på oppdatering eller nøyaktighet, eller av deres vitenskapelige kvalitet, der det er relevant. På samme måte garanterer ikke eieren at nettet og serveren er virusfrie og er ikke ansvarlig for skader forårsaket av tilgang til nettet eller manglende evne til å få tilgang. Innehaveren vil ha rett til, uten kompensasjon til BRUKER for disse konseptene, midlertidig å suspendere tjenestene og innholdet på nettstedet for å utføre vedlikehold, forbedring eller reparasjonsoperasjoner av dette.

DATA BESKYTTELSE

In accordance with the provisions of Organic Law 3/2018 on the Protection of Personal Data and guarantee of digital rights, we inform you that the information provided by the User will be incorporated into the treatment system owned by the Responsible in order to facilitate, expedite and fulfill the commitments established between both parties. Likewise, the Owner and Responsible Party informs that the data will be kept for the period strictly necessary to comply with the aforementioned precepts. As long as you do not communicate otherwise, we will understand that your data has not been modified, that you agree to notify us of any variation and that we have your consent to use it for the aforementioned purposes. You are informed that you will proceed to treat the data in a lawful, loyal, transparent, adequate, pertinent, limited, exact and updated manner. That is why the Responsible Party undertakes to adopt all reasonable measures so that these are suppressed or rectified without delay when they are inaccurate. In accordance with the rights conferred by current regulations on Data Protection, the User may exercise the rights of access, rectification, limitation of treatment, deletion, portability and opposition to the processing of their personal data as well as the consent given for the treatment of the same, and you must direct your request in writing and identify yourself sufficiently to the address mentioned in point 1. Likewise, you can also contact the Control Authority to present the claim that you consider appropriate

REKLAME

I samsvar med bestemmelsene i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSICE), fokuserer retningslinjene for e-post på å sende kun kommunikasjon som BRUKER har bedt om å motta etter å ha overført frivillig og uttrykkelig samtykke . Hvis brukeren ønsker å motta denne kommunikasjonen, må de sende forespørselen skriftlig og identifisere seg tilstrekkelig til e-postadressen info@inversionesalma.com

GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Disse betingelsene er skrevet på spansk, og er underlagt gjeldende spansk lovgivning. Domstolene og domstolene i Oslo, Norge vil være kompetente for alle rettssaker eller som angår denne nettsiden

PERSONVERN

BEHANDLINGENS FORMÅL OG LEGITIMERING Forvaltning og administrasjon av fast eiendom

Send deg informativ og/eller salgsfremmende kommunikasjon hvis du oppgir kontaktinformasjon og samtykke

BEVARINGSPERIODER

Oppgitte data vil bli oppbevart til brukeren ber om sletting av sine data. Når den interesserte parten har kommunisert slettingen av dataene deres, vil de bli blokkert og deretter kansellert i filene våre eller returnert til eieren av dataene, alt etter hva som er tilfellet, av mediet der informasjonen som gis er samlet inn, uten at oppbevaring av kopier av nevnte informasjon er tillatt

KOMMUNIKASJON AV DATA TIL TREDJEPART

Dine data vil kun bli brukt til de nevnte formålene og vil ikke bli overført til tredjeparter, bortsett fra kommunikasjonene til myndighetene, organer eller kontorer til de offentlige forvaltningene som ble gitt samtykke til av brukeren eller personen autorisert av ham/henne for tilstrekkelig oppfyllelse av forpliktelsene som oppstår fra tjenestene som tilbys, eller som er obligatoriske eller autorisert ved lov

TAUSHETSPLIKT

ESPECT garanterer konfidensialiteten til personopplysningene i filene sine og vil ta i bruk regulatoriske tiltak som så langt det er mulig forhindrer endring, tap, behandling eller uautorisert tilgang.

UTØVELSE AV RETTIGHETER

brukeren har rett til å få tilgang til sine personlige data, rette opp unøyaktige data eller be om at de slettes når dataene ikke lenger er nødvendige. Ved visse anledninger kan interesserte parter be om begrensning av behandlingen av deres data, i så fall vil vi bare beholde dem for å utøve eller forsvare krav. Brukeren kan utøve sine rettigheter ved å rette sin forespørsel skriftlig og identifisere seg tilstrekkelig på e-postadressen info@inversionesalma.com. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger når som helst og til å fremsette kravet du anser som passende overfor kontrollmyndigheten

INFORMASJONSPOLITIKK

HVA ER COOKIES?

Informasjonskapsler er små filer som installeres i BRUKER sin terminal ved besøk på en nettside for å lagre data som kan oppdateres og hentes av den som er ansvarlig for installasjonen. Hvis BRUKER ikke registrerer eller legger igjen personlig informasjon på nettstedet, vil serveren være klar over at noen med den informasjonskapselen returnerte til nettstedet, men det vil være umulig å knytte navigasjonen til en spesifikk og identifisert BRUKER

HVILKE SLAGS INFORMASJON FINNES DET?

Informasjonskapsler, avhengig av utløpsdatoen, kan klassifiseres som sesjons- eller permanente informasjonskapsler. Førstnevnte utløper når brukeren lukker nettleseren, mens sistnevnte forblir i lengre tid hvor dataene fortsatt er lagret i terminalen og kan nås og behandles. De kan også skilles ut i henhold til enheten som administrerer utstyret eller domenet der informasjonskapslene sendes og dataene som innhentes behandles. I dette tilfellet klassifiseres de som: Egne informasjonskapsler: de som sendes til brukerens terminalutstyr fra en datamaskin eller domene som administreres av eieren av nettstedet og som tjenesten som brukeren selv har bedt om, leveres fra. Tredjeparts informasjonskapsler: de som sendes til brukerens terminalutstyr fra en datamaskin eller domene som ikke administreres av eieren av nettstedet, men av en annen enhet som behandler data innhentet gjennom informasjonskapsler. Informasjonskapsler kan også klassifiseres i henhold til deres formål, og derfor kan vi snakke om: Tekniske informasjonskapsler: de lar brukeren navigere gjennom en nettside, plattform eller applikasjon og bruke de forskjellige alternativene eller tjenestene som finnes i den, som f.eks. , kontrollere trafikk og datakommunikasjon, identifisere økten eller utføre prosessen med å kjøpe en ordre. Personliggjøringsinformasjonskapsler: lar brukeren få tilgang til tjenesten med noen forhåndsdefinerte generelle egenskaper basert på en rekke kriterier i brukerens terminal, for eksempel språk eller nettlesertype. Analytiske informasjonskapsler: lar den ansvarlige for dem overvåke og analysere oppførselen til brukerne av nettsidene de er koblet til. Informasjonen som samles inn brukes i måling av aktiviteten til nettsidene, applikasjonen eller plattformen og for å utarbeide navigasjonsprofiler til brukerne av nevnte nettsteder, applikasjoner og plattformer, for å innføre forbedringer basert på analysen av dataene laget av brukere av tjenesten. Annonseinformasjonskapsler: tillate administrasjon, på en mest mulig effektiv måte, av annonseplassene som, der det er hensiktsmessig, redaktøren har inkludert i en nettside, applikasjon eller plattform som den forespurte tjenesten leveres fra basert på kriterier som det redigerte innholdet . o hvor ofte annonsene vises

HVORDAN DEAKTIVERE ELLER SLETTE COOKIES?

Brukeren kan konfigurere nettleseren sin slik at informasjonskapsler ikke installeres eller motta en advarsel på skjermen hver gang en informasjonskapsel ønsker å installeres, og kan til enhver tid bestemme om den skal godtas eller ikke. På samme måte kan brukeren senere bestemme seg for å eliminere informasjonskapslene han har installert ved å endre konfigurasjonen av nettleseren eller manuelt slette dem gjennom den. Husk at eliminering av informasjonskapsler kan føre til en reduksjon i kvaliteten eller funksjonaliteten til nettstedet. For å utføre disse operasjonene må du følge instruksjonene til nettleseren du bruker: Google Chrome http://bit.ly/2yxQv5L Mozilla Firefox Safari https://apple.co/2KhESEK Internet Explorer

MERKNAD OM KAPITEL

Du må plassere følgende varsel på et godt synlig sted på nettet (for eksempel et popup-element) slik at brukere blir informert når de går inn på at nettet ditt bruker informasjonskapsler. "Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å tilby en bedre brukeropplevelse. Hvis du fortsetter å surfe, anser vi at du godtar bruken. Mer informasjon i våre retningslinjer for informasjonskapsler og personvernregler " Merk: Tekstene som vises i blått indikerer at lenkene som gir direkte tilgang til de tilsvarende delene på nettet må være aktivert for disse ordene.

PERSONVERKMERKNAD FOR SKJEMAER

Hvis nettstedet ditt har ett eller flere skjemaer der besøkende brukere kan legge igjen sine personlige data (for eksempel kontaktinformasjon i forbindelse med en forespørsel eller forespørsel om tjenester), må den plasseres før handlingsfremmende oppfordring-knappen (for eksempel "SEND "), følgende varsel. På samme måte må du oppbevare en kopi av mottatt kommunikasjon slik at det kan være aktuelt i fremtiden at den behandlingsansvarlige må bevise at brukeren har gitt samtykke til behandlingen. Personvernerklæringen som skal inkluderes i alle skjemaene som er tilgjengelige på nettstedet, er følgende, og boksene må vises uten forhåndskontroll for å kreve uttrykkelig og frivillig handling fra brukeren: "Vi behandler informasjonen du gir oss for å å tilby de forespurte tjenestene. Oppgitte data vil bli oppbevart til den interesserte part ber om sletting av dataene sine. Dataene vil ikke bli overført til tredjeparter med mindre det foreligger en juridisk forpliktelse. I henhold til gjeldende regelverk har du rett til å få tilgang til dine personopplysninger, korrigere unøyaktige data eller be om sletting når dataene ikke lenger er nødvendige. Vi ber om ditt samtykke til å sende deg informativ og/eller salgsfremmende kommunikasjon. ☐ JA ☐ NEI ☐ Jeg har lest og godtar personvernerklæringen " Merk: Tekstene vist i blått indikerer at lenkene som gir direkte tilgang til de tilsvarende delene på nettet må være aktivert på disse ordene. Inversiones Alma, Norge. Alle rettigheter reservert